Tunghai 72 Reunion Hotel Occupancy List with Confirmation Number (as of 6/29/02)

Hotel Room Incidental Charges (6/17/02) Please Read!

Please keep your confirmation number for registration.  New!

6/27/02

7/4, 7/5 two nights

 

Voucher No

1st Person

2nd Person

Check In

Check Out

Nites

Room Type

Confirmation No.

6/4/2002

AD57658

Lei, Charles

Lei, Cindy

7.4.02

7.6.02

2

Double

MH22G/2H22G

6/4/2002

AD57659

Lee, Jessie

Lee, Mickie

7.4.02

7.6.02

2

Double

WH22G/JH22G

 

 

7/4, 7/5, 7/6 three nights

 

Voucher No

1st Person

2nd Person

Check In

Check Out

Nites

Room Type

Confirmation No.

6/28/2002

AD51824

SUITE

7.4.02

7.7.02

W35PN

6/27/2002

AD51660

賴兆貞

Lai, Chao-Chen

Wu,Chin-mai

7.4.02

7.7.02

3

King

H422G/P422G

6/4/2002

AD51661

孫召棠

Sun, Shao-Tang

Ho, Jean-Hsien (7/5,7/6)

7.4.02

7.7.02

3

Double

M422G/Q422G

6/4/2002

AD51662

方玢玢

Liu, Elaine Ping-Ping

Liu, John Han-Kuang

劉翰光/程瑩(7/4)

7.4.02

7.7.02

3

Double

6422G/X422G

6/4/2002

AD51663

張永年

Chang, Yung-Nien

Chang, Feng F.

陳楓

7.4.02

7.7.02

3

Double

CM22G/SYQ2G

6/4/2002

AD51664

 

Rice, Elizabeth

7.4.02

7.7.02

3

Double

KH22G

6/4/2002

AD51665

施素貞

Yeh, Shu-chen Shih

Yeh, Yang-Sung

7.4.02

7.7.02

3

Double

5M22G/2M22G

6/4/2002

AD51666

黃懷昆

Ko, sharon

Ko, Dorothy

7.4.02

7.7.02

3

Double

JM22G/WM22G

6/4/2002

AD51667

王明玲

Yu, Mary M

Yu, James C

7.4.02

7.7.02

3

Double

FN22G/4N22G

 

 

 

7/5 one nights

 

6/27/2002

AD51746

 

Li, Larry

Li, Grace

 

7.5.02

7.6.02

1

King

CH22G/YG3KP

 

7/5, 7/6 two nights

 

Voucher No

1st Person

2nd Person

Check In

Check In

Nites

Room Type

Confirmation No.

6/27/2002

AD51668

游文卿

Yu, Wen-Ching

Lai, Ni Yun

張霓雲

7.5.02

7.7.02

2

Double

MN22G/QN22G

6/17/2002

AD51669

程瑩

Cheng, Ying

Yen, Chin-Pi

王錦碧

7.5.02

7.7.02

2

Double

XN22G/6N22G

6/17/2002

AD51671

章琪銓

Chang, Eric Chi-Chuan

Wu, Paul Hsien-Fu

吳仙富

7.5.02

7.7.02

2

Double

WW52G/GX52G

6/27/2002

AD51670

范惠美

Nee, Hui-Mei

Chi, Yu Ho

汲宇荷

7.5.02

7.7.02

2

Double

GD22G/LIPKP

6/17/2002

AD51672

甯可人

Ning, Colin

Chong, Fang-Peng

鍾芳鵬

7.5.02

7.7.02

2

Double

ZX52G/FX52G

6/4/2002

AD51673

張治

Chang, Chih

Chou, Richard L

周立家

7.5.02

7.7.02

2

Double

QX52G/NX52G

6/27/2002

AD51674

葉聰啟

Yeh, Tsung Chi

Chao, John T

趙桐

7.5.02

7.7.02

2

Double

6X52G/XX52G

6/27/2002

AD51675

李子榮

Li, Percy T.

Li, Peiling A

7.5.02

7.7.02

2

Double

GY52G/TH3KP

6/3/2002

AD51676

莊淑芬

Chuang, Shu Fen

7.5.02

7.7.02

2

King

3Y52G

6/4/2002

AD51677

黃鈺琩

Huang, Francis Yu-Chang

Huang, Cheng-Jen

7.5.02

7.7.02

2

Double

QY52G/LY52G

6/4/2002

AD51678

倪伯峰

Ni, David P.

Ni, Youhuei Lin

7.5.02

7.7.02

2

King

6Y52G/XY52G

6/4/2002

AD51679

徐祖慈

Hsu, C. T.

Hsu, Jean

7.5.02

7.7.02

2

Double

HPQ2G/KPQ2G

6/4/2002

AD51680

李兆瓊

Lee, Chao-Chiung

SELF

7.5.02

7.7.02

2

King

DPQ2G

6/4/2002

AD51681

魏開元

Wei, Kai-Yuan

Wei, Yung-Chuan

7.5.02

7.7.02

2

King

RFQ2G/6PQ2G

6/4/2002

AD51682

鳳錦鏞

Feng, Jeffrey C.

Feng, Judy C.

7.5.02

7.7.02

2

King

YPQ2G/G3Q2G

6/4/2002

AD51683

古維醮

Ku, William

Kuo, Gloria

7.5.02

7.7.02

2

King

F3Q2G/43Q2G

6/4/2002

AD51684

吳玉葉

Wu, Yu-Yeh

Peng, Mary

王薇玉

7.5.02

7.7.02

2

Double

M3Q2G/53Q2G

6/4/2002

AD51685

王秀貞

Hsu, Shiuchen

Huang, Ming-Chi

趙明績

7.5.02

7.7.02

2

Double

Y3Q2G/V3Q2G

6/4/2002

AD51686

李安娜

Li, Anna

Meng, Julie Chu Li

朱麗

7.5.02

7.7.02

2

Double

CFQ2G/HFQ2G

6/4/2002

AD51687

王蘊萍

Liu, Flora

Chen, Yung Sindia

陳雍

7.5.02

7.7.02

2

Double

FKQ2G/4KQ2G

6/4/2002

AD51688

石一鳴

Shih, I-Ming

Yang, Hsin-Hsin

楊欣欣

7.5.02

7.7.02

2

Double

MKQ2G/5KQ2G

6/4/2002

AD51689

楊小蘋

Yang, Hsiao-Ping

Van Zandt, Kung-Ching

陸孔卿

7.5.02

7.7.02

2

Double

TKQ2G/WKQ2G

6/4/2002

AD51690

鄭淑貞

Wen, Susan

Wen, Alex

聞啟明

7.5.02

7.7.02

2

King

GLQ2G/3LQ2G

6/4/2002

AD51691

范浩珍

Wong, Grace H.C.

Lee, Sok-Ching Salina

陳淑貞

7.5.02

7.7.02

2

Double

4LQ2G/LLQ2G

6/4/2002

AD51692

張卉

Huang, Hui

Chiang, Julie S

南心如

7.5.02

7.7.02

2

Double

5LQ2G/2LQ2G

6/4/2002

AD51693

張知維

Chang, Chih Wei

Lee, Lily

林莉莉

7.5.02

7.7.02

2

Double

JLQ2G/WLQ2G

6/4/2002

AD51694

蕭應民

Shiao, Ying-Min

Yao, Ren-Lu

姚仁祿

7.5.02

7.7.02

2

Double

FDQ2G/4DQ2G

6/4/2002

AD51695

楊志傑

Yang, Albert C.

Chou, Gene Pai

周今白

7.5.02

7.7.02

2

Double

MDQ2G/5DQ2G

6/4/2002

AD51696

嵇硯生

Gi, Yenshang Oliver

Wong, Kai

黃棨

7.5.02

7.7.02

2

Double

TDQ2G/WDQ2G

6/4/2002

AD51697

張俊斌

Chang, Jason

Liao, Hsue-Ching

廖學慶

7.5.02

7.7.02

2

Double

5XQ2G/LXQ2G

6/27/2002

AD51698

趙安倫

Wedlund,Orlic Anlun

Huang, Hsing-Ching

李幸錦

7.5.02

7.7.02

2

Double

TXQ2G/WXQ2G

6/4/2002

AD51699

蔣小蓬

Chang, Gina H.

Chang, Simon

7.5.02

7.7.02

2

King

SYQ2G/PYQ2G

6/4/2002

AD51700

劉丕菁

Voo, Mary

Voo, David

7.5.02

7.7.02

2

King

HYQ2G/KYQ2G

6/4/2002

AD51701

彭暐

Peng, Jennifer

Richardson, Frank

7.5.02

7.7.02

2

King

DYQ2G/RYQ2G

6/4/2002

AD51702

瞿季華

Chai, Caroline C

Liu, Chung-I

劉重一

7.5.02

7.7.02

2

Double

XYQ2G/NH3KP

6/4/2002

AD51703

熊安妮

Stone, Annie

Stone, Julius

7.5.02

7.7.02

2

King

SJQ2G/PJQ2G

6/4/2002

AD51704

阮頌綺

Johnson, Sung-I

Johnson, James P.

7.5.02

7.7.02

2

King

KJQ2G/HJQ2G

6/4/2002

AD51705

賴葆菁

Shu, Amy Pao-Ching

Shu, Victor S.

7.5.02

7.7.02

2

King

KCR2G/DCR2G

6/4/2002

AD51706

趙仁莉

Yeh, Jen-Li

Yeh, Chris

7.5.02

7.7.02

2

Double

2CR2G/VCR2G

6/4/2002

AD51707

葉本心

Hsu, Pen-Hsin

Hsu, Chien-Yeh

7.5.02

7.7.02

2

King

JCR2G/3PR2G

6/4/2002

AD51708

謝桂發

Hsieh Kuei-Fa

Hsieh, Fu Mei-Chun

7.5.02

7.7.02

2

Double

LPR2G/4PR2G

6/4/2002

AD51709

唐濟時

Tang, Harris

Tang, Rose

7.5.02

7.7.02

2

Double

5PR2G/2PR2G

6/4/2002

AD51710

孫召棠

Sun, Shao-Tang

Ho, Jean-Hsien

7.5.02

7.7.02

2

King

MPR2G/JPR2G

6/4/2002

AD51711

范建中

Fan, Chien Chung

Fan, Taishen Liu

7.5.02

7.7.02

2

King

B3R2G/P3R2G

6/4/2002

AD51712

王恭

Wang, Kung

Wang, Yau-Hsin C.

7.5.02

7.7.02

2

King

ZBR2G/MBR2G

6/4/2002

AD51713

楊武晃

Yang, Wu-Huang

Cheng, Li-Jung

7.5.02

7.7.02

2

King

QBR2G/TBR2G

6/4/2002

AD51714

金培城

Chin, Tim P.

Chin, Cho Law

7.5.02

7.7.02

2

Double

SHR2G/XBR2G

6/4/2002

AD51715

廖評超

Liao. Ping-Chau

Liao, Ya-Yun

7.5.02

7.7.02

2

King

3HR2G/HHR2G

6/4/2002

AD51716

曾昌維

Tseng, Jesse C.W

Tseng, Joseph

7.5.02

7.7.02

2

King

LHR2G/QHR2G

6/4/2002

AD51717

游達雄

Yu, Ta_Shyong

Yu, Meichi

7.5.02

7.7.02

2

King

6HR2G/XRR2G

6/4/2002

AD51718

賴翰林

Lai, Han-Lin

Lai, Ying King

7.5.02

7.7.02

2

King

G4R2G/34R2G

6/4/2002

AD51719

王顯章

Wang, Hsien-Chang

Wang, King-Lan

7.5.02

7.7.02

2

Double

NJR2G/RJR2G

6/4/2002

AD51720

許繼學

Hsu, Alan

Hsu, Daisy

7.5.02

7.7.02

2

King

VJR2G/YJR2G

6/4/2002

AD51721

沈友芳

Shen, Robert Yu Fang

Shen, Debbie J.

7.5.02

7.7.02

2

King

CS22G/FS22G

6/4/2002

AD51722

胡博文

Hu, Po-Wen

Hu, Anne

7.5.02

7.7.02

2

Double

MS22G/ZS22G

6/4/2002

AD51723

陳從德

Chen, Chung Te

Chen, Jenna

7.5.02

7.7.02

2

King

TS22G/QS22G

6/4/2002

AD51724

程伯城

Cheng, Pocheng

Cheng, Jane

7.5.02

7.7.02

2

King

JS22G/CG22G

6/4/2002

AD51725

李大勇

Li, Jack T

Grace C. Li

7.5.02

7.7.02

2

Double

2G22G/BG22G

6/20/2002

AD51744

阮立娜

Lyu, Lena

Lyu, William

7.5.02

7.7.02

2

King

WB22G/HW3KP

6/20/2002

AD51745

楊若男

Tu, Jo Nan

Tu, Tien Hsin

 

7.5.02

7.7.02

2

King

WKQ2G/DX3KP

 

 

6/27/2002

AD51726

Dr. Junkin, William

Junkin, Peggy

7.6.02

7.7.02

1

King

SC22G/XG22G

 

 

Aladdin 7/9 one night

 

Voucher No

1st Person

2nd Person

Check In

Check In

Nites

Room Type

Confirmation No

6/17/2002

AD51727

程瑩

Cheng, Ying

Yen, Chin-Pi

王錦碧

7.9.02

7.10.02

1

Double

KNT2G/NNT2G

6/17/2002

AD51728

范惠美

Nee, Hui-Mei

Lai, Ni Yun

張霓雲

7.9.02

7.10.02

1

Double

RNT2G/FNFKP

6/3/2002

AD51729

蕭應民

Shiao, Ying-Min

open

7.9.02

7.10.02

1

Double

6NT2G

6/17/2002

AD51730

阮立娜

Lyu, Lena

Lyu, William

7.9.02

7.10.02

1

King

XNT2G/SDT2G

6/3/2002

AD51731

方玢玢

Liu, Elaine Ping-Ping

Liu, John Han-Kuang

劉翰光

7.9.02

7.10.02

1

King

PDT2G/4DT2G

6/3/2002

AD51732

楊志傑

Yang, Albert C.

Chou, Gene Pai

周今白

7.9.02

7.10.02

1

Double

MDT2G/2DT2G

6/3/2002

AD51733

葉本心

Hsu, Pen-Hsin

Hsu, Chien-Yeh

7.9.02

7.10.02

1

King

WDT2G/JDT2G

6/3/2002

AD51734

黃懷昆

Ko, sharon

Ko, Dorothy

7.9.02

7.10.02

1

Double

P5T2G/B5T2G

6/3/2002

AD51735

朱麗

Meng, Julie Chu Li

Meng, Authur Hsien

7.9.02

7.10.02

1

Double

B6T2G/26T2G

6/3/2002

AD51736

魏開元

Wei, Kai-Yuan

Wei, Yung-Chuan

7.9.02

7.10.02

1

King

N6T2G/Q6T2G

6/3/2002

AD51737

Dr. Junkin, William

Junkin, Peggy

7.9.02

7.10.02

1

King

66T2G/X6T2G

6/3/2002

AD51738

倪伯峰

Ni, David P.

Ni, Youhuei Lin

7.9.02

7.10.02

1

King

GVT2G/3VT2G

6/3/2002

AD51739

王顯章

Wang, Hsien-Chang

Wang, King-Lan

7.9.02

7.10.02

1

Double

4VT2G/LVT2G

6/3/2002

AD51740

金培城

Chin, Tim P.

Chin, Cho Law

7.9.02

7.10.02

1

Double

5VT2G/2VT2G

6/3/2002

AD51741

王恭

Wang, Kung

Wang, Yau-Hsin C.

7.9.02

7.10.02

1

King

WVT2G/JVT2G

6/3/2002

AD51742

謝桂發

Hsieh, Kuei-Fa

Hsieh, Fu Mei-Chun

7.9.02

7.10.02

1

Double

VWT2G/SXT2G

6/3/2002

AD51743

唐濟時

Tang, Harris

Tang, Rose

7.9.02

7.10.02

1

Double

3XT2G/4XT2G

Grand Canyon Tour

Voucher No

1st Person

2nd Person

Check In

Check Out

Nites

Room Type

6/3/2002

1

李幸錦

Huang, Hsing-Ching

Lai, Ni Yun

張霓雲

7.7.02

7.9.02

2

Double

6/17/2002

2

程瑩

Cheng, Ying

Yen, Chin-Pi

王錦碧

7.7.02

7.9.02

2

Double

 

6/17/2002

 

陸孔卿

Van Zandt, Kung-Ching

Open

 

7.7.02

7.9.02

2

Double

 

6/17/2002

3

周立家

Chou, Richard L.

Shiao, Ying-Min

蕭應民

7.7.02

7.9.02

2

Double

 

 

4

甯可人

Ning, Colin

Wu, Paul Hsien-Fu

吳仙富

7.7.02

7.9.02

2

Double

 

6/17/2002

5

鍾芳鵬

Chong, Fang-Peng

7.7.02

7.9.02

2

Double

 

 

6

王秀貞

Hsu, Shiuchen

Nee, Hui-Mei

范惠美

7.7.02

7.9.02

2

Double

 

6/17/2002

7

瞿季華

Chai, Caroline C

Liu, Chung-I

劉重一

7.7.02

7.9.02

2

Double

 

6/3/2002

8

莊淑芬

Chuang, Shu Fen

7.7.02

7.9.02

2

Double

6/3/2002

9

方玢玢

Liu, Elaine Ping-Ping

Liu, John Han-Kuang

劉翰光

7.7.02

7.9.02

2

King

6/3/2002

10

張知維

Chang, Chih Wei

Lee, Lily

林莉莉

7.7.02

7.9.02

2

Double

6/3/2002

11

鄭淑貞

Wen, Susan

Wen, Alex

聞啟明

7.7.02

7.9.02

2

King

6/3/2002

12

楊志傑

Yang, Albert C.

Chou, Gene Pai

周今白

7.7.02

7.9.02

2

Double

6/3/2002

13

張永年

Chang, Yung-Nien

Chang, Feng F.

陳楓

7.7.02

7.9.02

2

Double

6/3/2002

14

黃懷昆

Ko, sharon

Ko, Dorothy

7.7.02

7.9.02

2

Double

6/3/2002

15

朱麗

Meng, Julie Chu Li

Meng, Authur Hsien

7.7.02

7.9.02

2

Double

6/3/2002

16

葉本心

Hsu, Pen-Hsin

Hsu, Chien-Yeh

7.7.02

7.9.02

2

King

6/3/2002

17

孫召棠

Sun, Shao-Tang

Ho, Jean-Hsien

7.7.02

7.9.02

2

Double

6/3/2002

30

孫召棠

Ho, Jean-Hsien

with Sun, Shao-Tang's kid

7.7.02

7.9.02

2

King

6/3/2002

18

謝桂發

Hsieh Kuei-Fa

Hsieh, Fu Mei-Chun

7.7.02

7.9.02

2

Double

6/3/2002

19

唐濟時

Tang, Harris

Tang, Rose

7.7.02

7.9.02

2

Double

6/3/2002

20

魏開元

Wei, Kai-Yuan

Wei, Yung-Chuan

7.7.02

7.9.02

2

King

6/3/2002

21

Dr. Junkin, William

Junkin, Peggy

7.7.02

7.9.02

2

King

6/3/2002

22

徐祖慈

Hsu, C. T.

Hsu, Jean

7.7.02

7.9.02

2

Double

6/3/2002

23

倪伯峰

Ni, David P.

Ni, Youhuei Lin

7.7.02

7.9.02

2

King

6/3/2002

24

王顯章

Wang, Hsien-Chang

Wang, King-Lan

7.7.02

7.9.02

2

Double

6/3/2002

25

金培城

Chin, Tim P.

Chin, Cho Law

7.7.02

7.9.02

2

Double

6/3/2002

26

廖評超

Liao. Ping-Chau

Liao, Ya-Yun

7.7.02

7.9.02

2

King

6/3/2002

27

游達雄

Yu, Ta_Shyong

Yu, Meichi

7.7.02

7.9.02

2

King

6/3/2002

28

王恭

Wang, Kung

Wang, Yau-Hsin C.

7.7.02

7.9.02

2

King

6/3/2002

29

楊武晃

Yang, Wu-Huang

Cheng, Li-Jung

7.7.02

7.9.02

2

King

6/17/2002

阮立娜

Lyu, Lena

Lyu, William

7.7.02

7.9.02

2

King